Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/355
Title: NEW NORMAL OF TOURISTS TOWARDS TOURISM ON KOH SICHANG UNDER THE PREVENTIVE MEASURES AND SURVEILLANCE OF COVID-19 INFECTION
พฤติกรรมวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ภายใต้มาตรการป้องกัน และการเฝ้าระวังการระบาด COVID-19
Authors: Nusara Paramee
นุสรา ปารมี
AUSANAKORN TAVAROM
อุษณากร ทาวะรมย์
Burapha University. Graduate School of Public Administration
Keywords: พฤติกรรมวิถีใหม่/ นักท่องเที่ยว/ การท่องเที่ยว/ เกาะสีชัง/ โควิด 19
NEW NORMAL/ TOURIST/ TOURISM/ KOH SICHANG/ COVID-19
Issue Date:  15
Publisher: Burapha University
Abstract: This study aimed to investigate the tourist behaviors toward the tourism on Sichang Island and explore their new normal lifestyle toward the tourism on Sichang Island under the prevention and surveillance measures for COVID-19. It was regarded as a quantitative study. Data collections were undertaken through the questionnaires. The samples were a total of 399 Thai tourists visiting Sichang Island from March 2021 to May 2021. Data analyses were done by descriptive statistics such as frequency, percentage, average, and standard deviation. The research results were concluded below. With regard to the tourist behaviors toward the tourism on Sichang Island, the purpose of tourism was for relaxation. Most of them came with their lover/ husband/ wife along with 1-2 travelling companions. The traveling period was on the weekend and their travel was a day trip. The tourists paid attention to safety, cleanliness, and convenience. The technology used for tourism was to search the travel information. For the new normal lifestyle among the tourists toward the tourism on Sichang Island under the prevention and surveillance measures for COVID-19, the first five behaviors always adapted by the tourists were the followings: you wear a cloth mask or a face mask at all times in the public areas (x̄ = 2.93, SD = 0.328); you do not share your personal items with other people e.g. a towel, handkerchief, and glass (x̄ = 2.92, SD = 0.286); you observe and follow the measures for temperature check (x̄ = 2.91, SD = 1.508); you drop the items contaminated with nasal mucus or saliva into the designated containers or areas (x̄ = 2.90, SD = 0.378); and you choose to eat well-cooked food (x̄ = 2.86, SD = 0.355). The behaviors sometimes adapted by the tourists were followings: you enter and exit the buildings/ tourist attractions following the suggested routes (x̄ = 2.27, SD = 1.180); you do the registration before and after visiting the places (x̄ = 2.12, SD = 0.589); and you often clean the contact areas e.g. an elevator button, handle on a public transportation, door handle, seat, and armrest (x̄ = 1.77, SD = 0.691). The behaviors ignored by the tourists included the followings; you choose the electronic payment system (E-Payment) or QR Code through the applications to reduce a direct contact with banknotes and coins (x̄ = 1.66, SD = 0.629); and you choose the tourism services through the reservation system or purchase the tickets in advance to avoid mass gatherings (x̄ = 1.59, SD = 0.646).       
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง และเพื่อศึกษาพฤติกรรมวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ภายใต้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาด COVID-19 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังพื้นที่เกาะสีชัง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 399 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง พบว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับคู่รัก/ สามี/ ภรรยา มีผู้ร่วมเดินทาง 1-2 คน ช่วงเวลาที่เดินทางคือ วันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นการเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัย ความสะอาด และความสะดวก ส่วนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการท่องเที่ยวคือ เพื่อค้นข้อมูลท่องเที่ยว พฤติกรรมวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ภายใต้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาด COVID-19 พบว่า พฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติในระดับทุกครั้ง มี 5 ประเด็นแรก ได้แก่ ท่านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (x̄ = 2.93, SD = 0.328) ท่านไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ (x̄ = 2.92, SD = 0.286) ท่านปฏิบัติตามมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ (x̄ = 2.91, SD = 1.508) ท่านทิ้งสิ่งปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ในภาชนะหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ (x̄ = 2.90, SD = 0.378) ท่านเลือกรับประทานอาหารปรุงสุก (x̄ = 2.86, SD = 0.355) พฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติในระดับบางครั้ง มี 3 ประเด็น ได้แก่ ท่านเดินเข้า-ออกอาคาร/ สถานที่ท่องเที่ยวตามแนวบอกเส้นทาง (x̄ = 2.27, SD = 1.180) ท่านลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ (x̄ = 2.12, SD = 0.589) ท่านทำความสะอาดพื้นที่ที่สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่กดลิฟต์ มือจับในรถโดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่พักแขน เป็นต้น (x̄ = 1.77, SD = 0.691) ส่วนพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการเลย มี 2 ประเด็น ได้แก่ ท่านเลือกใช้บริการชำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญโดยตรง (x̄ = 1.66, SD = 0.629) และท่านเลือกซื้อบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง หรือซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงคนอยู่รวมกันมาก (x̄ = 1.59, SD = 0.646)
Description: Master Degree of Public Administration (M.P.A.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
URI: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/355
Appears in Collections:Faculty of Graduate School of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62930043.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.