Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/333
Title: STRATEGY FOR INCREASED CAPABILITY OF COMPETITIONTO EXCELLENT SERVICE OF ARTIFICIAL TURF FIELDKAIZEN FOOTBALL CLUB
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสู่การบริการที่เป็นเลิศของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไคเซน ฟุตบอล คลับ
Authors: Anchita Phetkham
อัญชิตา เพ็ชรคำ
SIRINYA WIROONRATH
ศิริญญา วิรุณราช
Burapha University. Graduate School of Commerce
Keywords: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
การบริการที่เป็นเลิศ
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า
COMPETITIVE POTENTIAL
SERVICE EXCELLENCE
ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD RENTAL BUSINESS
Issue Date:  15
Publisher: Burapha University
Abstract: This research had the objective to make the management strategy of artificial turf football field to be successful. The data were analyzed, and the service was improved to have competitive advantage and to specify strategy to increase competitive potential to the service of artificial turf football field business of Kaizen Football Club. The study was conducted with concerned 18 people with Kaizen Football Club artificial turf which were the group of customers who used the service of artificial turf football field. This study was qualitive research by using in-depth interview to acquire in-depth data in building the knowledge of the research issues. The research result was found that the strategy to increase the competition potential to an excellent service of artificial turf football field business of Kaizen Football Club were 1) the physical aspects including 1.1) strategy of creating difference of the football field 1.2) the strategy of building difference of the service 1.3) strategy of building difference of facilities 2) reliability aspect including 2.1) honesty to customers which was to provide service according to the agreement that the football field specified 3) response to the needs of customers including 3.1) preparation to provide service by planning work operation each day for preparation before the service 3.2) willingness to provide help to customers which was to follow the needs of customers and apart from the needs of customers quickly 3.4 strategy on cost leadership which was to collect rental of the football field in reduced price and arranged business promotion activity 4) reliability aspect including 4.1) training of employees which was to train employees before providing the service on basic football sports skill, service skill and personality, dress in service and training on regulation and various specification 4.2) building business reputation was to develop the quality of the football field and the service to be different and customers felt impressed and to make advertising, publication of the artificial turf of the Kaizen Football Club in online media to be well known and to be passed on by word of mouth 5) understanding and sympathizing aspect including 5.1) paying attention to the need of customers by arranging a questionnaire for satisfaction and needs of customers 5.2 communication was to diversity contact channels which could easily accessed by customers such as Facebook page, Instagram, Line and telephone number. These were all strategies enabling the business to have competitive potential on the service which was superior to competitors for a long time and could very well meet the needs of this research.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการกับธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้ประสบความสำเร็จ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการบริการให้ได้เปรียบเปรียบทางการแข่งขัน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสู่การบริการที่เป็นของธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไคเซน ฟุตบอล คลับ โดยทำการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไคเซน ฟุตบอล คลับ จำนวน 18 ท่าน คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งในการสร้างองค์ความรู้ ของประเด็นการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสู่การบริการที่เป็นเลิศของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไคเซน ฟุตบอล คลับ คือ 1) ด้านลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย 1.1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสนามฟุตบอล 1.2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการบริการ 1.3) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ด้านความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 2.1) การซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คือการให้บริการตรงตามข้อตกลงที่ทางสนามฟุตบอลได้กำหนดไว้ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ประกอบด้วย3.1) ความพร้อมในการให้บริการ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ 3.2) การยินดีช่วยเหลือลูกค้า  คือการปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า และนอกเหนือจากความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3.4) กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) คือการเก็บค่าเช่าสนามฟุตบอลให้ถูกลงจากเดิม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า 4) ด้านความไว้วางใจ ประกอบด้วย 4.1) การฝึกอบรมพนักงาน คือการจัดการฝึกอบรมพนักงานก่อนการให้บริการในเรื่องทักษะกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น ทักษะการบริการ และบุคลิกภาพ การแต่งกายในการให้บริการ รวมถึงอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ 4.2) การสร้างชื่อเสียงธุรกิจ คือการพัฒนาคุณภาพของสนามฟุตบอล และการบริการ ให้แตกต่างจนลูกค้าเกิดความประทับใจ รวมถึงการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไคเซน คลับ ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และเกิดการบอกต่อ 5) ด้านความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ ประกอบด้วย 5.1) การรับฟังความต้องการของลูกค้า โดยการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ และความต้องการต้องการของลูกค้า 5.2) การติดต่อสื่อสาร คือการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้หลากหลาย ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย เช่น เพจFacebook, Instagram, Line และเบอร์โทรศัพท์ ประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจมีศักยภาพทางการแข่งขันด้านการบริการที่เป็นเลิศเหนือกว่าคู่แข่งเป็นระยะเวลายาวนาน และสามารถตอบโจทย์งานวิจัยนี้ได้ดี
Description: Master Degree of Business Administration (M.B.A.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
URI: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/333
Appears in Collections:Faculty of Graduate School of Commerce

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62710015.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.