Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/276
Title: COMPUTER PROGRAM DEVELOPMENT FOR UNLOADING CONTAINERS TO THE WAREHOUSE
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดลำดับตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนถ่ายชิ้นส่วนการผลิตออกจากตู้เข้าคลังสินค้า
Authors: Kriangkrai Bandasak
เกรียงไกร บรรดาศักดิ์
SAOWANIT LEKHAVAT
เสาวนิตย์ เลขวัต
Burapha University. Faculty of Logistics
Keywords: การจัดการท่าเรือ/ หลักฮิวริสติกส์/ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลวีบีเอ
PORT OPERATION/ HEURISTICS/ MICROSOFT EXCEL VBA
Issue Date:  15
Publisher: Burapha University
Abstract: The research aims to develop and create a computer program capable of managing and arranging containers delivered from harbors into a company’s warehouse in order to facilitate on-time manufacturing. This program mentioned above applies the principle of heuristics to quickly and effectively organize inbound low-priority containers that take up lots of spaces in the unloaded area that are unnecessary for production. This makes it impossible to utilize high-priority inbound containers. Hence, it grows increasingly harder to continue the production lines due to shortages of inputs. As a consequence, there are several loaded high-priority containers that consume  additional expenses such as demurrage and unloading costs. A motorbike manufacturing firm is chosen for this case study, whose 95 percent of manufacturing parts are from oversea. The firm also has warehouses in the United States that collect parts from various suppliers to ensure full container loads before sending them off. The contribution of this study is to apply heuristic technique that are First Come First Served (FCFS) and Early Due Date (EDD) to accommodate continuous production without waiting for necessary inputs by using a computer software named Microsoft excel VBA to develop the algorithm for incoming containers. The outcome of this study reveals that after implementing the program, the researcher found out that it helped reduce the planning and sorting time of containers up to 99.5 percent. According to data obtained from March 2020, the framework successfully mitigates the issue of a lack of inputs that are still loaded in harbor. Furthermore, additional expenses are reduced up to 86.6 percent, with demurrage downed by 87.9 percent, as well as increasing the unloading capacity by 31 percent.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดลำดับตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือเข้ามายังคลังสินค้าให้ทันเวลาการผลิตด้วยโปรแกรม Microsoft excel VBA โดยใช้หลักฮิวริสติกส์ เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับตู้คอนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่จำเป็นต่อการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่การขนถ่ายชิ้นส่วนออกจากตู้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่จำต่อการผลิตมาได้ทันเวลาจนเกิดการหยุดของสายพานการผลิต อีกทั้งยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการคืนหางรถหัวลากล่าช้าและค่าปรับจากการคืนตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า โดยบริษัทกรณีศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งที่ใช้ชิ้นส่วนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จากต่างประเทศและมีคลังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนจากผู้ผลิตมาบรรจุอยู่ในตู้เดียวกันแล้วจัดส่งมายังประเทศไทยด้วยตู้เต็ม ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ถูกจัดส่งมาพร้อมกันทีละหลายตู้ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดลำดับตู้คอนเทนเนอร์ด้วยหลักฮิวริสติกส์จากเกณฑ์ First Come First Served: FCFS และ Early Due Date: EDD ตามลำดับ เพื่อลดการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่จำเป็นและป้องกันการหยุดของสายพานการผลิต โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คือ Microsoft excel VBA เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ จากผลการศึกษา พบว่า การนำโปรแกรมที่ได้พัฒนาไปใช้ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดเวลาในการวางแผนการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็น 99.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถแก้ไขปัญหาของสายพานการผลิตหยุดรอชิ้นส่วนที่ค้างส่งที่ท่าเรือ จากข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ไม่พบปัญหาการหยุดของสายพานการผลิต รวมทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการคืนรถหัวลากล่าช้า คิดเป็น 86.6 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าปรับจากการคืนตู้ล่าช้า คิดเป็น 87.9 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่ม Unloading capacity คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ 
Description: Master Degree of Science (M.Sc.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
URI: http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/276
Appears in Collections:Faculty of Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61920079.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.